No pain, no gain; italian proverb
No pain, no image
No pain, no