Shame take him that shame thinketh. italian proverb
Shame take him that shame image
Shame take him that shame