You miss 100% of the shots you don't take. Wayne Gretzky
You miss 100% of the shots you image
You miss 100% of the shots you